Často kladené otázky
 

Je pravda, že môžem získať vodičský preukaz na motorové vozidlo už v 17-tich? Áno, podľa nového zákona s platnosťou od 1. 11. 2011 sa môžete zapísať do autoškoly a začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B už ako 16-ročný a získať oprávnenie viesť motorové vozidlo ako17-ročný. Podmienkou je, aby ste do dovŕšenia 18 veku, najmenej však 3 mesiace viedli vozidlo len v prítomnosti človeka, ktorý musí spĺňať nasledovné podmienky: musí ho schváliť zákonný zástupca a zažiadať oň, musí mať vodičák skupiny B najmenej 10 rokov, musí byť zapísaný ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom Policajného zboru, spolujazdec bude povinný mať pri sebe vodičský preukaz a dodržiavať všetky povinnosti a zákazy týkajúce sa alkoholu a iných návykových látok ustanovené pre vodiča. Ako sa môžem zapísať do autoškoly? Do autoškoly sa môžete prihlásiť online, telefonicky alebo osobne. Kontaktujte nás. Čo mám urobiť pred samotným výcvikom? Výcvik sa môže začať hneď po odovzdaní vyplneného formulára: Doklad o zdravotnej spôsobilosti. Týmto dokladom sa posudzuje zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom. Pečiatka musí byť dobre čitateľná. Z dôvodu zmeny legislatívy od 1.11.2010 potrebné tlačivá obdržíte pri zápise do kurzu v autoškole Ako dlho trvá kurz? Dĺžka štandardného kurzu veľkou mierou závisí od Vášho aktívneho prístupu, či frekvencii splátok, ak sa rozhodnete pre splátkový systém. Avšak plne zaplatený štandardný výcvik trvá zvyčajne 3 mesiace, maximálne však do jedného roka. Ako prebieha výcvik? Výcvik pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej, a je ukončený záverečnou skúškou. Teoretická výučba a praktický výcvik prebiehajú podľa vyhlášky 349/2005, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách. Ako prebieha teoretická výučba? Osnova teoretickej výučby zahŕňa pravidlá cestnej premávky, konštrukciu a údržbu vozidla, teóriu vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a záverečné opakovanie s preskúšaním testov na čas. V štandardných kurzoch (3 mesiace) teoretická výučba prebieha formou teoretických prednášok, ktoré bývajú 2x do týždňa, a to buď pondelok a streda, alebo utorok a štvrtok v podvečerných hodinách (presný čas sa vždy upresní na úvodnej hodine po odsúhlasení väčšiny). Pri individuálnom kurze inštruktor vypracuje individuálny plán. Klient nemusí absolvovať skupinové hodiny teórie. Kde prebieha výcvik? Výučba všetkých našich kurzov prebieha v priestoroch autoškoly na Hroncovej 5 v Košiciach. Naša učebňa je zariadená najnovšou audiovizuálnou technikou a učebnými pomôckami uľahčujúcimi pochopenie a vysvetľovanie predpisov a zákonov cestnej premávky. Ako prebieha praktický výcvik? Praktický výcvik zahŕňa oboznámenie sa s vozidlom, autotrenažér, individuálne jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky, individuálne jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu. Samotným jazdám v cestnej premávke predchádza výučba na autotrenažéri. Týmto máte možnosť sa ešte pred samotným nastúpením do auta oboznámiť s interiérom motorového vozidla z miesta vodiča, ako aj získať základné zručnosti, potrebné na vedenie auta. Po absolvovaní autotrenažéra nasledujú individuálne jazdy priamo v cestnej premávke. Na týchto jazdách sa zúčastňuje len žiak a inštruktor. Žiadna iná osoba ako ďalší žiak, kamarát, rodinný príslušník a podobne nesmie podľa zákona o autoškolách sedieť v aute počas samotného výcviku. Viete sa mi prispôsobiť časmi a termínmi jázd? Termíny jázd ako aj miesto začatia či ukončenia jázd (napr. pred domom, prácou, školou a pod.) sa snažíme podľa možnosti maximálne prispôsobiť požiadavkám žiaka. V prípade potreby jazdíme aj cez víkendy, prázdniny či štátne sviatky. Môže výcvik trvať aj menej ako 3 mesiace? Áno. V prípade individuálneho kurzu sa výcvik v autoškole skracuje. Kedy môže byť kurz považovaný za ukončený? Výcvik môže byť pokladaný za ukončený po absolvovaní predpísaného počtu hodín teoretickej a praktickej výučby. Ale pre nás je dôležitejší Váš pocit 100% pripravenosti. Preto v prípade potreby je ešte možné pred skúškami si dohodnúť doučovacie hodiny ako praktickej, tak aj teoretickej výučby. Ako prebieha záverečná skúška? Na záverečnú skúšku vás prihlasuje autoškola na príslušnom dopravnom inšpektoráte. V Košiciach je to Krajský dopravný inšpektorát. Samotná skúška prebieha za prítomnosti skúšobného komisára, zvyčajne trvá do obedňajších hodín a skladá sa z dvoch častí. Prvou je písomný test z pravidiel o premávke na pozemných komunikáciách na čas 20 minút. Na úspešné zvládnutie tohto testu je potrebné získať minimálne 50 bodov z maximálnych 55. Druhou skúškou je praktická jazda na autocvičisku (jazda zručnosti, a to slalom dopredu medzi kužele, kolmé parkovanie, pozdĺžne parkovanie a parkovanie do pomyslenej garáže) a v cestnej premávke. Praktická jazda sa na záverečných skúškach v autoškole DRAJV uskutočňuje spravidla na aute, na ktorom prebiehala výučba počas celého výcviku. Čo potrebujem doložiť pred záverečnou skúškou? K žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia je taktiež potrebné doložiť správny poplatok za záverečnú skúšku v hodnote 33 € a poplatok za vydanie vodičského preukazu v hodnote 6,5 €. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v cene kurzu (autoškoly ich do ceny kurzu nezahŕňajú) a musia byť odovzdané vo forme kolkových známok, ktoré je možné zakúpiť na ktorejkoľvek pošte alebo priamo na krajskom dopravnom inšpektoráte. Čo musím urobiť po záverečných skúškach, aby som dostal vodičák? Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok požiadate o vydanie vodičského preukazu na Krajskom dopravnom inšpektoráte v Košiciach. Žiadosť o vodičský preukaz môže byť podaná už na druhý deň po záverečných skúškach.